Fastighetsrätt

BAS Advokatbyrå är en av Stockholms ledande advokatbyråer med erfarenhet inom fastighetsrätt. Vi har de senaste 20 åren haft både större och mindre uppdrag med mycket goda resultat. Har ni frågor inom fastighetsrätt eller behöver hjälp så är ni mer än välkomna att kontakta oss så att ni med våran expertis kan påbörja arbetet på eran lösning. 

Advokat med fastighetsrätt som expertområde i Stockholm

BAS Advokatbyrå i Stockholm biträder klienter inom fastighetsrätt via erfarna fastighetsjurister. Fastighetsrätt är ett stort ämne inom juridiken och det innefattar flera olika delområden- exempelvis köp av fastighet, hyra, servitut och andra förfoganden av fast egendom. De flest regler som har anknytning till detta är samlade i en del av lagstiftningen som kallas jordabalken. Det rör i huvudsak egendom som går under beteckningen fast egendom till skillnad från lös egendom som regleras genom annan lagstiftning.

Utöver regler i jordabalken ingår inom fastighetsrätten regler som rör relationen mellan den enskilde och det allmänna. När det gäller dessa förhållanden finner man regler i Fastighetsbildningslagen och Miljöbalken som tillskapats för att värna om vår miljö och omgivning. Därutöver finns regler i Plan- och bygglagen, som bland annat reglerar frågor om bygglov.

Våra fastighetsjurister på BAS Advokatbyrå erbjuder biträde inom frågor som bland annat rör bygglov, servitut, hyres- och arrenderelaterade frågor samt frågor som har anknytning till fel i fastighet. Även om det uppstår tvister kring dessa frågor kan BAS Advokatbyrå biträda för att lösa uppkommande situationer. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill veta mer om våra tjänster inom fastighetsrätt.

Fel i fastighet

När det talas om begreppet ”fel i fastighet” i rättsliga termer handlar det om att fastigheten och dess egenskaper inte överensstämmer med det skick parterna har avtalat om i köpekontraktet. Det är viktigt att understryka att köparen vid köpet har ett stort ansvar att undersöka att fastighetens skick överensstämmer med det avtalade skicket vid köpet. Det innebär i praktiken att i de flesta fall fordras att det är fråga om så kallade dolda fel för att köparen ska ha framgång med att göra gällande felet mot säljaren.

En fastighetsjurist kan hjälpa till med att tolka avtal och bistå i fall där det handlar om fel i fastighet. Den rättsföljd, som det kallas, som köparen kan göra gällande är i första hand prisavdrag. Dessutom kan det förekomma att köparen har rätt att häva köpet, det vill säga att köpet går tillbaka, och kräva skadestånd. Prisavdrag brukar motsvara kostnaden för att åtgärda ett fel. För att kunna gå så långt att köparen häver köpet och kräver skadestånd ska det vara fråga om att köpet har väsentlig betydelse för köparen. Vad som kan vara väsentlig betydelse får avgöras från fall till fall.

Som köpare har du alltid en skyldighet att undersöka fastigheten du planerar att köpa innan du skriver under köpekontraktet. Fel som vid en sådan undersökning bör ha upptäckts av köparen räkna inte in i säljarens ansvar. För att inte hamna i tvist i en sådan fråga, där det finns risk att du inte kan göra gällande ett fel, rekommenderar vi att köparen i samband med köpet anlitar en auktoriserad besiktningsman, för att undersöka att fastigheten överensstämmer med det skick du objektivt kan förvänta dig att fastigheten har. Fel som inte kunnat upptäckas vid en sådan besiktning kallas normalt ”dolda fel” och faller inom säljarens ansvar.

I det regelsystem som hanterar frågan om ansvar för fel i fastighet ingår även den situationen att säljaren lämnat eller anses ha lämnat en utfästelse. När en fastighetsmäklare hanterar försäljningen av fastigheten ställs krav på att en särskild fråge- och svarslista upprättas i vilken säljaren ska ange de fel eller brister han känner till. Skulle det föreligga fel där det angetts att fel inte föreligger kan det betraktas som en utfästelse att fastigheten är felfri i angivet avseende. Köparens undersökningsplikt sätts då ned i förhållande till felet.

Har du köpt en fastighet, som till exempel en villa, och du upptäcker någon form av fel är det viktigt att i tid reklamera felet till säljaren. Det ska ske inom vad som kallas skälig tid. Skulle det dröja för lång tid efter det att köpet genomförts och du tillträtt fastigheten (avtalad tillträdesdag) och felet upptäckts kan du som köpare förlora möjligheten att åberopa felet.

Vid behov av biträde i samband med att fel upptäcks erbjuder BAS Advokatbyrå expertis med våra erfarna fastighetsjurister.

Bostadsrättsjuridik

Även om en bostadsrätt rättsligt betraktas som lös egendom har den ett sådant samband med fastigheter att den expertis som hanterar fastighetsfrågor även har kompetensen att biträda inom bostadsrättsrelaterade juridikfrågor. Eftersom bostadsrätten är lös egendom blir köplagen eller konsumentköplagen direkt tillämplig vid försäljning av bostadsrätt. När det gäller frågor om reparation gäller i huvudsak samma regler som vid reparationer eller ombyggnad av fastigheter. Det är inte egendomens art utan arbetets art som styr vilket regelsystem som är tillämpligt. När det gäller tjänster är det framförallt viktigt att ha ett bra avtal, vilket är det väsentliga regelsystemet för att avgöra juridiska frågor. Är det fråga om ett konsumentförhållande kan även konsumenttjänstlagen bli tillämplig. Bostadsrättsfrågor kan även beröra interna regler mellan medlemmar i föreningen och mellan medlemmar och föreningen som sådan. Dessa regler finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar samt ordningsregler.

BAS Advokatbyrå har lång erfarenhet när det gäller biträde i alla frågor som rör bostadsrätter.

Kontakta Oss